Promotions 2560 :ด่วน ตรวจรับคอนโด พื้นที่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร ลดราคา เหลือ 1,200 บาท ต่อครั้ง รวมตรวจสอบฟอร์นิเจอร์ Built-in ให้ด้วย

วิธีชำระเงิน

ช่วงก่อนตรวจสอบ
1.ลูกค้านัดวันเวลาเข้าตรวจรับล่วงหน้าก่อนการตรวจรับจริงอย่างน้อย 3 วัน
  (ทางโทรศัพท์ 0817112477หรือทาง e-mail:vop_09@hotmail.com)
2.ลูกค้าจัดส่งมาตรฐานของวัสดุ (Specเเนบท้ายสัญญา) ให้ V-ALL PLAN ก่อนวันตรวจสอบจริงทาง
  e-mail:vop_09@hotmail.com
3.เราจะยืนยัน วันและเวลาที่แน่นอนในการตรวจรับคอนโด
ลูกค้าชำระเงินในวันตรวจงานครั้งที่1.

การตรวจสอบครั้งที่1.
1.ลูกค้าประสานงานกับทางโครงการหรือผู้ขาย  เพื่อขอพื้นที่ให้กับทาง V-ALL PLAN สามารถทำการตรวจสอบได้
2.เราจะตรวจสอบภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการของทำงานทั่วไป  โดยยึดถือคุณภาพของงานประมาณ 90% เป็นเกณฑ์ และขอบเขตในการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของพื้นที่หน้างานที่จะ เอื้ออำนวย  โดยลูกค้าจะต้องได้รับประโยชน์จากตรวจสอบมากที่สุด ทั้งนี้จะต้องมีฝ่ายผู้ขายหรือฝ่ายช่างเข้ารับทราบปัญหาและสรุปแนวทางแก้ไข ในเบื้องต้นกับทาง V-ALL PLANในขั้นตอนนี้ด้วย
3.เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จเราจะทำการสรุปปัญหาที่ตรวจพบให้กับลูกค้าทราบ และจะสำเนาตัว Check list ให้กับโครงการหรือผู้ขาย เพื่อให้ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไข

ช่วงหลังตรวจสอบครั้งที่1.
1.เราจะจัดส่งเอกสารรายการข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข  ให้กับทางลูกค้าภายในระยะเวลา 3 วัน  นับจากวันที่ทำการตรวจสอบ

การตรวจสอบครั้งที่2.
1.ตรวจสอบการแก้ไขจาก เอกสารรายการข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ที่ส่งให้ลูกค้าเเละโครงการในครั้งที่1.และสรุปผลการแก้ไขงานดังกล่าว

ปล.หากงานมี Defect ไม่มาก ตรวจครั้งเดียว ชำระเงินงวดเเรกครั้งเดียว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้ในงวดสุดท้าย