Promotions 2560 :ด่วน ตรวจรับคอนโด พื้นที่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร ลดราคา เหลือ 1,200 บาท ต่อครั้ง รวมตรวจสอบฟอร์นิเจอร์ Built-in ให้ด้วย

ขั้นตอนการบริการ

ลำดับขั้นตอนในการทำงาน

ช่วงก่อนตรวจสอบ
1.ลูกค้านัดวันเวลาเข้าตรวจรับล่วงหน้าก่อนการตรวจรับจริงอย่างน้อย 3 วัน
  (ทางโทรศัพท์ 0817112477หรือทาง e-mail:vop_09@hotmail.com)
2.ลูกค้าจัดส่งมาตรของวัสดุ (Spec) ให้ V-ALL PLAN ก่อนวันตรวจสอบจริงทาง
  e-mail:vop_09@hotmail.com
3.เราจะยืนยัน วันและเวลาที่แน่นอนในการตรวจรับคอนโด

ช่วงทำการตรวจสอบ
1.ลูกค้าประสานงานกับทางโครงการหรือผู้ขาย  เพื่อขอพื้นที่ให้กับทาง V-ALL PLAN สามารถทำการตรวจสอบได้
2.เราจะตรวจสอบภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการของทำงาน โดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นเกณฑ์ และขอบเขตในการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของพื้นที่หน้างานที่จะ เอื้ออำนวย  โดยลูกค้าจะต้องได้รับประโยชน์จากตรวจสอบมากที่สุด ทั้งนี้จะต้องมีฝ่ายผู้ขายหรือฝ่ายช่างเข้ารับทราบปัญหาและสรุปแนวทางแก้ไข ในเบื้องต้นกับทาง V-ALL PLANในขั้นตอนนี้ด้วย
3.เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จเราจะทำการสรุปปัญหาที่ตรวจพบให้กับลูกค้าทราบ และจะสำเนาตัว Check list ให้กับโครงการหรือผู้ขาย เพื่อให้ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไข

ช่วงหลังตรวจสอบ
1.เราจะจัดส่งเอกสารรายการข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข  ให้กับทางลูกค้าภายในระยะเวลา 3 วัน  นับจากวันที่ทำการตรวจสอบครั้งสุดท้าย

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1.รายงานการตรวจสอบโดยแสดงจุดที่ต้องแก้ไข
2.บทวิเคราะห์การตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญๆ